Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium

Beiskolázás 2021/2022


Induló osztályaink a 2022/2023-es tanévben

Hat évfolyamos, 1 osztály, 30 fő.

Tagozatkód: 0001

A hat évfolyamos általános gimnáziumi képzés során a tanulók tantárgyanként az általános iskolában elsajátított tananyagon alapuló, életkorukhoz igazodó oktatásban részesülnek, melynek célja az általános iskolai és a gimnáziumi tananyag közötti átfedések, ismétlések kiküszöbölése. Fokozottan hangsúlyt kap a tantárgyak közötti kapcsolatok megvilágítása, a hatékony idegennyelv-oktatás, a széleskörű általános műveltség biztosítása, az esztétikai és az etikai nevelés.

Az első idegen nyelv az angol, a nyelvi csoportok a májusban megírt szintfelmérők alapján kerülnek kialakításra. A kilencedik évfolyamtól második idegen nyelvként a németet vagy a franciát lehet választani. A diákok képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelően a heti kötelező óraszámon felül szabadon választhatnak különböző szakköröket, tehetséggondozó foglalkozásokat az egyes tantárgyakból. Az arányos tantárgyfelosztás eredményeként sokan az alapórákon megszerezhetik az emelt szintű érettségihez szükséges kompetenciákat és tudást.

Felvételi követelmények:

A felvétel a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján történik

A felvételi pontszámba 50% ban az 5. év végi és a 6. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25-25% ban a két központi írásbeli vizsga eredménye számít.

Négy évfolyamos, általános tantervű, 1 osztály, 30 fő.

Tagozatkód: 0002

Azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akiknek még nincs határozott továbbtanulási elképzelésük. A diákok általános tanterv szerinti képzésben részesülnek. Első idegen nyelvként az angolt, második idegen nyelvként a németet tanulják. Az angol nyelvi csoportok a májusban megírt szintfelmérők alapján kerülnek kialakításra.

Ennek a képzésnek a célja, hogy minden tanuló képességeinek megfelelően készüljön fel az érettségi vizsgára – a továbbtanulni kívánó tanulók sikeres emelt szintű érettségit tegyenek, illetve annak a tudásnak a megalapozása, amely a felsőfokú tanulmányok folytatásához elengedhetetlen.

Felvételi követelmények:

A felvétel a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján történik.

A felvételi pontszámba 50% ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25-25% ban a két központi írásbeli vizsga eredménye számít.

Négy évfolyamos, emelt matematika, 0,5 osztály, 17 fő.

Tagozatkód: 0003

A gimnáziumi kerettantervű, matematikából emelt szintű oktatásra azokat a diákokat várjuk, akiknek a tantárgy iránti érdeklődésük nagyobb az átlagnál. A képzés célja a matematikai gondolkodásmód fejlesztése, mely következetességre, lényeglátásra, logikus gondolkodásra és pontosságra nevel, ill. jó rendszerező képességet alakít ki. Másrészt a képzés a diákok emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítését célozza meg, de emellett az emelt szintű tananyag elsajátításával megkönnyíti a diákok számára a felsőfokú intézményekben az első időszak sikeres abszolválását.

A diákok 10. évfolyamon „kisvizsgát” tesznek a 9-10. évfolyam elméleti tananyagából. Négy év alatt, heti 6 órában a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánjuk feltárni a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet számos területén.

A képzést mindenekelőtt azoknak ajánljuk, akik műszaki, gazdasági pályára ill. természettudományi területekre akarnak jelentkezni. Első idegen nyelvként az angolt, második idegen nyelvként a németet tanulják. Az angol nyelvi csoportok a májusban megírt szintfelmérők alapján kerülnek kialakításra.

Felvételi követelmények:

A felvétel a tanulmányi eredmények és a matematika központi írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 50% ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 50% ban a központi matematika írásbeli vizsga eredménye számít.

Négy évfolyamos, emelt informatika, 0,5 osztály, 17 fő.

Tagozatkód: 0004

Az emelt szintű informatikai képzésre olyan diákok jelentkezését várjuk, akik szeretnék megtanulni a programozás, az adatbázis-kezelés és a számítógép-hálózatok mélyebb összefüggéseit is. A csoport tanulói a digitális kultúra tantárgyat emelt óraszámban tanulják.

A képzés célja az informatika területe iránt érdeklődő tanulók felkészítése magas szintű informatikai ismeretekre, emelt szintű érettségi vizsgára, a továbbtanulásra. A műszaki, mérnöki és közgazdasági pályákon elengedhetetlenek az itt megszerzett ismeretek, képességek és készségek. Első idegen nyelvként az angolt, második idegen nyelvként a németet tanulják. Az angol nyelvi csoportok a májusban megírt szintfelmérők alapján kerülnek kialakításra.

Felvételi követelmények:

A felvétel a tanulmányi eredmények és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 50% ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 50% ban a központi matematika írásbeli vizsga eredménye számít.

Négy évfolyamos emelt angol, 1 osztály, 30 fő.

Tagozatkód: 0005

A gimnáziumi kerettantervű, angol nyelvből emelt szintű oktatásra azokat a diákokat várjuk,

A nyelvtanítás haladó szintről indul, tehát feltételezi, hogy a 9. osztályt megelőző évfolyamokon is az angol nyelvet tanulták a jelentkezők. A 9-12. évfolyamon emelt szinten, csoportbontásban tanulják az angol nyelvet a diákok. A tankönyv mellett társalgás és célnyelvi civilizációs ismeretek is a tananyag részét képezik.

A tanulók kommunikációs készségének fejlesztését ’native speaker’ nyelvtanár is segíti. 10. évfolyam végén a diákok próbanyelvvizsgát tesznek, amely írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll, és aminek az eredménye az év végi jegyükbe is beleszámít. Az angol nyelvi csoportok a májusban megírt szintfelmérők alapján kerülnek kialakításra.

A második idegen nyelv választható, francia vagy német nyelvet tanulhatnak a diákok először heti 3 órában, majd 11. és 12. évfolyamon az óraszám emelkedik (a cél egy második nyelvvizsga megszerzésének a lehetősége).

Célunk az, hogy a diákok a gimnázium elvégzése után kiváló nyelvtudással rendelkezzenek, és bármilyen felsőoktatási intézményben, bármilyen szakon – akár angol nyelven is – folytathassák tovább tanulmányaikat. Az alap- és osztatlan képzések mindegyikén legalább egy tantárgyból már megkövetelik az emelt szintű érettségi teljesítését, valamint a középfokú nyelvvizsga is kötelező, ezért humán és reál érdeklődésű tanulóknak is ajánljuk ezt a tagozatot.

Felvételi követelmények:

A felvétel a tanulmányi eredmények, az angol nyelvi szóbeli vizsga, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 25% ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga, 25% ban a szóbeli vizsga, 25-25% ban a két központi írásbeli vizsga eredménye számít.

Négy évfolyamos, emelt magyar és történelem tantervű (humán tagozat), 1 osztály, 30 fő.

Tagozatkód: 0006

Ezt a képzést azoknak javasoljuk, akik érdeklődnek a humán tantárgyak iránt, hiszen emelt szinten és óraszámban tanulhatják a magyar nyelv és irodalmat, valamint a történelem tantárgyat, heti 4 órában pedig az angol nyelvi tudásukat tökéletesíthetik. Ez egy olyan magas szintű képzés a két megjelölt tantárgyból, melynek keretében felkészülnek a diákok az emelt színtű érettségire magyarból és történelemből is.

Amennyiben a felsőfokú tanulmányaidat az alábbi területeken képzeled el, akkor jelentkezz a humán tagozatos képzésünkre:

A humán tagozatunk kiváló kiinduló képzésnek bizonyul, emellett a 11. évfolyamtól biztosított más területen is az emelt szintű fakultáció. Tagja lehetsz az iskolai színjátszókörnek, a könyvklubnak, és a digitális újság szerkesztőségének is.

Céljaink között szerepel:

Ebben az osztályban a diákok első idegen nyelvként az angolt, második nyelvként a német nyelvet tanulják. Az angol nyelvi csoportok a májusban megírt szintfelmérők alapján kerülnek kialakításra. Ha kedvet érzel a humán tantárgyakban való elmélyüléshez, az európai kultúra alapjainak megismeréséhez, és szilárd alapokat szeretnél további nyelvek elsajátításához, akkor gyere hozzánk tanulni.

Felvételi követelmények:

A felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga, valamint a magyar nyelvi központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 25% ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga, 25% ban a szóbeli vizsga, 50% ban a magyar nyelvi központi írásbeli vizsga eredménye számít.